Retrieve the author name

TOKEN

[author:display_name]